STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/07/2024 IMP VN000000IMP0 IMP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 12/07/2024 SGH VN000000SGH8 SGH: Chi trả cổ tức còn lại của các năm trước và năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 12/07/2024 BID12237 VN0BID122373 BID12237: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 26/07/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 12/07/2024 KHW VN000000KHW2 KHW: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 12/07/2024 TOT VN000000TOT5 TOT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 12/07/2024 SBT12401 VN0SBT124015 SBT12401: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 (Từ và bao gồm ngày 29/01/2024 đến và không bao gồm ngày 29/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 12/07/2024 CTT VN000000CTT0 CTT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 12/07/2024 TCB12301 VN0TCB123015 TCB12301: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 12/07/2024 NAB VN000000NAB5 NAB: Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 12/07/2024 BID12238 VN0BID122381 BID12238: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 26/07/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề