STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/09/2023 BVBS18226 VNBVBS182262 BVBS18226: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 12/09/2023 HCMB15312 VNHCMB153126 HCMB15312: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 12/09/2023 BVBS19127 VNBVBS191271 BVBS19127: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 12/09/2023 QHB0823044 VNBB08230443 QHB0823044: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 12/09/2023 VIX VN000000VIX5 VIX: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 12/09/2023 DCG VN000000DCG1 DCG: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 12/09/2023 BVBS19145 VNBVBS191453 BVBS19145: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 12/09/2023 VIF12110 VN0VIF121106 VIF12110: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 27/06/2023 đến và không bao gồm ngày 27/09/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 12/09/2023 BVBS18169 VNBVBS181694 BVBS18169: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 12/09/2023 SNC VN000000SNC5 SNC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề