STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/10/2022 BVBS16409 VNBVBS164096 BVBS16409: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 12/10/2022 GIC VN000000GIC0 GIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 12/10/2022 PPS VN000000PPS2 PPS: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 12/10/2022 MIE VN000000MIE4 MIE: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 12/10/2022 AIC VN000000AIC3 AIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 12/10/2022 BID121028 VNBID1210284 BID121028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 29/10/2021 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/10/2022 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 12/10/2022 BID121027 VNBID1210276 BID121027: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 28/10/2021 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2022 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 12/10/2022 BCE VN000000BCE0 BCE: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 12/10/2022 LNC VN000000LNC0 LNC: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 12/10/2022 MGG VN000000MGG3 MGG: Chốt danh sách để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề