STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 12/10/2023 MSN123014 VNMSN1230147 MSN123014: Thanh toán lãi Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 27/04/2023 đến và không bao gồm ngày 27/10/2023) của trái phiếu MSN123014 Trái phiếu HNX Chi nhánh
2 12/10/2023 BVBS16409 VNBVBS164096 BVBS16409: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 12/10/2023 BVBS22223 VNBVBS222233 BVBS22223: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 12/10/2023 BVBS22246 VNBVBS222464 BVBS22246: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 12/10/2023 BID121027 VNBID1210276 BID121027: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 28/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2023 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
6 12/10/2023 BID121028 VNBID1210284 BID121028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 29/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/10/2023 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 12/10/2023 HVN VN000000HVN8 HVN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 12/10/2023 ACC VN000000ACC6 ACC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 12/10/2023 BMJ VN000000BMJ8 BMJ: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 12/10/2023 SBT121002 VNSBT1210024 SBT121002: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 26/07/2023 đến và không bao gồm ngày 26/10/2023) của trái phiếu SBT121002. Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề