STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/12/2023 CTR VN000000CTR4 CTR: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 01/12/2023 DLM VN000000DLM0 DLM: Đính chính thông tin tên TCPH và tên chứng khoán - mã chứng khoán DLM Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 01/12/2023 CMSN2304 VN0CMSN23042 CMSN2304: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 01/12/2023 CVHM2304 VN0CVHM23048 CVHM2304: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 01/12/2023 SBP12102 VN0SBP121023 SBP12102: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 01/12/2023 SBP12101 VN0SBP121015 SBP12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 01/12/2023 FLC VN000000FLC6 FLC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 01/12/2023 SBP12203 VN0SBP122039 SBP12203: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 01/12/2023 CHPG2311 VN0CHPG23117 CHPG2311: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 01/12/2023 SBP12204 VN0SBP122047 SBP12204: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 490 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề