STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/01/2022 TD1737406 VNTD17374065 TD1737406: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 13/01/2022 BVBS15141 VNBVBS151416 BVBS15141: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 13/01/2022 CVNM2106 VN0CVNM21065 CVNM2106: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 13/01/2022 BDT VN000000BDT6 BDT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 13/01/2022 CVNM2106 VN0CVNM21065 CVNM2106: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề