STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/03/2023 BSR VN000000BSR8 BSR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 13/03/2023 BTS VN000000BTS4 BTS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 13/03/2023 SVC VN000000SVC8 SVC: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 13/03/2023 HCC VN000000HCC1 HCC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 13/03/2023 BST VN000000BST4 BST: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 13/03/2023 HTR VN000000HTR3 HTR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 13/03/2023 PQN VN000000PQN1 PQN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 13/03/2023 STC VN000000STC2 STC: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền và Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 13/03/2023 RDP VN000000RDP0 RDP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 13/03/2023 NOS VN000000NOS0 NOS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 27 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề