STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/04/2023 STS VN000000STS8 STS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 13/04/2023 CCA VN000000CCA6 CCA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 13/04/2023 APS VN000000APS4 APS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 13/04/2023 API VN000000API5 API: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 13/04/2023 IDJ VN000000IDJ2 IDJ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 13/04/2023 HTL VN000000HTL6 HTL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 13/04/2023 VIC VN000000VIC9 VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 13/04/2023 EIN VN000000EIN2 EIN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 13/04/2023 CII121029 VNCII1210299 CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 21/01/2023 đến và không bao gồm ngày 21/04/2023) của trái phiếu CII121029 Trái phiếu HNX Chi nhánh
10 13/04/2023 EIN VN000000EIN2 EIN: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề