STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/05/2022 PMG VN000000PMG4 PMG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 13/05/2022 FIT VN000000FIT6 FIT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 13/05/2022 VNX VN000000VNX5 VNX: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 13/05/2022 VKD VN000000VKD3 VKD: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 13/05/2022 INN VN000000INN3 INN: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 13/05/2022 DPD VN000000DPD0 DPD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 13/05/2022 NPM11911 VN0NPM119110 NPM11911: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 27/11/2021 đến và không bao gồm ngày 27/05/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 13/05/2022 FIR VN000000FIR0 FIR: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 13/05/2022 TSC VN000000TSC2 TSC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 13/05/2022 YEG VN000000YEG3 YEG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề