STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/05/2024 SEB VN000000SEB6 SEB: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2023 (8%/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2024 (7%/cổ phiếu) Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 13/05/2024 HLS VN000000HLS8 HLS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 13/05/2024 NPM11911 VN0NPM119110 NPM11911: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 27/11/2023 đến và không bao gồm ngày 27/05/2024) và gốc trái phiếu Trái phiếu HNX Trụ sở chính
4 13/05/2024 VC2 VN000000VC21 VC2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 13/05/2024 BVBS22139 VNBVBS221391 BVBS22139: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 13/05/2024 FBC VN000000FBC7 FBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 13/05/2024 QCC VN000000QCC2 QCC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 13/05/2024 TCI VN000000TCI3 TCI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 13/05/2024 CVN VN000000CVN9 CVN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 13/05/2024 TCI VN000000TCI3 TCI: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 23 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề