STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/06/2022 CMD VN000000CMD9 CMD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 13/06/2022 FOC VN000000FOC0 FOC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 13/06/2022 ACM VN000000ACM5 ACM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 13/06/2022 DL1 VN000000DL14 DL1: Thực hiện tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 13/06/2022 COM VN000000COM6 COM: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 13/06/2022 BVBS16394 VNBVBS163940 BVBS16394: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 13/06/2022 BBH VN000000BBH5 BBH: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 13/06/2022 BUD VN000000BUD4 BUD: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 13/06/2022 BCG VN000000BCG5 BCG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 13/06/2022 TBH VN000000TBH7 TBH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề