STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/06/2023 MQN VN000000MQN8 MQN: Lấy ý kiến cổ đông về một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 13/06/2023 BVBS16394 VNBVBS163940 BVBS16394: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 13/06/2023 TD2035023 VNTD20350235 TD2035023: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 13/06/2023 TD2030013 VNTD20300131 TD2030013: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 4 / 4 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề