STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/07/2021 QHD0823023 VNBD08230235 QHD0823023: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 13/07/2021 QH072224 VN0QH0722244 QH072224: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 13/07/2021 BVBS18160 VNBVBS181603 BVBS18160: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 13/07/2021 BVBS16324 VNBVBS163240 BVBS16324: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 13/07/2021 QH062104 VN0QH0621040 QH062104: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 13/07/2021 MBB VN000000MBB5 MBB: Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2020 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 13/07/2021 CX8 VN000000CX86 CX8: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 13/07/2021 G20 VN000000G201 G20: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (do đến nay đã hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 nên Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 13/07/2021 HCMA0406 VN0HCMA04067 HCMA0406: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
10 13/07/2021 BBH VN000000BBH5 BBH: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề