STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/07/2022 THB VN000000THB7 THB: Chi cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 13/07/2022 S99 VN000000S990 S99: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 13/07/2022 CTF VN000000CTF9 CTF: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 13/07/2022 PTD VN000000PTD6 PTD: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 13/07/2022 VRC VN000000VRC0 VRC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề