STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/09/2023 POM VN000000POM8 POM: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 13/09/2023 USD VN000000USD8 USD: Chi trả cổ tức bằng tiền phần lợi nhuận còn lại của năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 13/09/2023 VIF12101 VN0VIF121015 VIF12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 28/06/2023 đến và không bao gồm ngày 28/09/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 13/09/2023 HAD VN000000HAD3 HAD: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 13/09/2023 PID VN000000PID9 PID: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-ID Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề