STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/11/2023 TD2237126 VNTD22371262 TD2237126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 13/11/2023 TD2232112 VNTD22321127 TD2232112: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 13/11/2023 CDC12101 VN0CDC121016 CDC12101: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 26/05/2023 đến và không bao gồm ngày 26/11/2023)của trái phiếu CDC12101 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 13/11/2023 PRE VN000000PRE8 PRE: Chi tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 13/11/2023 KIP VN000000KIP4 KIP: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 13/11/2023 VHM121025 VNVHM1210251 VHM121025: Thanh toán lãi kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 25/08/2023 đến và không bao gồm ngày 25/11/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 13/11/2023 VRE12007 VN0VRE120074 VRE12007: Thanh toán lãi kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 26/08/2023 đến và không bao gồm ngày 26/11/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 13/11/2023 NPM11911 VN0NPM119110 NPM11911: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 27/05/2023 đến và không bao gồm ngày 27/11/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
9 13/11/2023 TRN12101 VN0TRN121018 TRN12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 5 (từ và bao gồm ngày 18/05/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 18/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 13/11/2023 HJS VN000000HJS2 HJS: Trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề