STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 13/12/2023 TD1934193 VNTD19341930 TD1934193: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 13/12/2023 RHG12102 VN0RHG121029 RHG12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 28/09/2023 đến và không bao gồm ngày 28/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 13/12/2023 ORS12203 VN0ORS122032 ORS12203: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 6 (Từ và bao gồm ngày 28/09/2023 đến và không bao gồm ngày 28/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 13/12/2023 GME12102 VN0GME121027 GME12102: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 18/06/2023 đến và không bao gồm ngày 18/12/2023). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 13/12/2023 BVDB18042 VNBVDB180420 BVDB18042: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 13/12/2023 AVC VN000000AVC6 AVC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 13/12/2023 HDB12117 VN0HDB121178 HDB12117: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 22/12/2022 đến và không bao gồm ngày 22/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 13/12/2023 HCMB17436 VNHCMB174361 HCMB17436: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 13/12/2023 FTV VN000000FTV9 FTV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Trụ sở chính
10 13/12/2023 YTW12104 VN0YTW121042 YTW12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho người sở hữu trái phiếu (kỳ trả lãi từ ngày 22/09/2023 đến và không bao gồm ngày 22/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 28 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề