STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/01/2022 PDR VN000000PDR0 PDR: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 14/01/2022 TRA VN000000TRA8 TRA: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 14/01/2022 C32 VN000000C325 C32: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 14/01/2022 TCH VN000000TCH5 TCH: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 14/01/2022 CEE VN000000CEE4 CEE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 14/01/2022 VTD VN000000VTD4 VTD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 14/01/2022 BSP VN000000BSP2 BSP: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 14/01/2022 TNG VN000000TNG4 TNG: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 14/01/2022 DZM VN000000DZM0 DZM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề