STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/03/2023 KMT VN000000KMT8 KMT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 14/03/2023 BVBS15147 VNBVBS151473 BVBS15147: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 14/03/2023 C32 VN000000C325 C32: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 14/03/2023 ORS VN000000ORS1 ORS: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 14/03/2023 LM8 VN000000LM88 LM8: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 14/03/2023 TNP VN000000TNP5 TNP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 14/03/2023 DHA VN000000DHA3 DHA: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 14/03/2023 TQW VN000000TQW4 TQW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 14/03/2023 PLA VN000000PLA9 PLA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 14/03/2023 PSC VN000000PSC0 PSC: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 43 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề