STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/06/2023 NTF VN000000NTF6 NTF: Thực hiện quyền biểu quyết trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 14/06/2023 TRA VN000000TRA8 TRA: Trả cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 14/06/2023 TVT VN000000TVT0 TVT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 14/06/2023 CII120018 VNCII1200183 CII120018: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 28/03/2023 đến và không bao gồm ngày 28/06/2023) của trái phiếu CII120018 Trái phiếu HNX Chi nhánh
5 14/06/2023 SBD VN000000SBD8 SBD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề