STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/07/2022 BVBS21130 VNBVBS211301 BVBS21130: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 14/07/2022 TD1737427 VNTD17374271 TD1737427: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 14/07/2022 TD1732405 VNTD17324052 TD1732405: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 14/07/2022 TD1722383 VNTD17223833 TD1722383: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 14/07/2022 RAT VN000000RAT8 RAT: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 14/07/2022 PSW VN000000PSW8 PSW: Nhận cổ tức năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 14/07/2022 GEX VN000000GEX5 GEX: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 14/07/2022 CCA VN000000CCA6 CCA: Chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 14/07/2022 SST VN000000SST8 SST: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 14/07/2022 CII121029 VNCII1210299 CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 21/04/2022 đến và không bao gồm ngày 21/07/2022) của trái phiếu CII121029 Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề