STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/07/2022 GEX VN000000GEX5 GEX: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 14/07/2022 HDG121001 VNHDG1210012 HDG121001: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 19/01/2022 đến và không bao gồm ngày 19/07/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
3 14/07/2022 SST VN000000SST8 SST: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 14/07/2022 CCA VN000000CCA6 CCA: Chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 14/07/2022 VIT VN000000VIT3 VIT: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 14/07/2022 PSW VN000000PSW8 PSW: Nhận cổ tức năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 14/07/2022 CII121029 VNCII1210299 CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 21/04/2022 đến và không bao gồm ngày 21/07/2022) của trái phiếu CII121029 Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 14/07/2022 SIP VN000000SIP7 SIP: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 14/07/2022 RAT VN000000RAT8 RAT: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 14/07/2022 BVBS21130 VNBVBS211301 BVBS21130: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề