STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/09/2023 BVDB13151 VNBVDB131514 BVDB13151: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 14/09/2023 HRC VN000000HRC9 HRC: Chi trả cổ tức của năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 14/09/2023 CTD VN000000CTD4 CTD: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 14/09/2023 TD1828118 VNTD18281186 TD1828118: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 14/09/2023 CII120018 VNCII1200183 CII120018: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 28/06/2023 đến và không bao gồm ngày 28/09/2023) của trái phiếu CII120018 Trái phiếu HNX Chi nhánh
6 14/09/2023 VNS VN000000VNS5 VNS: Trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 14/09/2023 AGE VN000000AGE3 AGE: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề