STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/10/2021 GVR VN000000GVR1 GVR: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 14/10/2021 FID VN000000FID0 FID: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 14/10/2021 CCV VN000000CCV2 CCV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 14/10/2021 CC1 VN000000CC16 CC1: Trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 14/10/2021 L35 VN000000L359 L35: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 14/10/2021 TKG VN000000TKG0 TKG: Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 14/10/2021 SSB VN000000SSB6 SSB: Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề