STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/10/2022 CHS VN000000CHS7 CHS: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 14/10/2022 ICT VN000000ICT3 ICT: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 14/10/2022 CII121029 VNCII1210299 CII121029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 21/07/2022 đến và không bao gồm ngày 21/10/2022) của trái phiếu CII121029 Trái phiếu HNX Chi nhánh
4 14/10/2022 OCH VN000000OCH6 OCH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 14/10/2022 CVT VN000000CVT6 CVT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 14/10/2022 FUCVREIT VN0FUCVREIT6 FUCVREIT: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2022 Chứng chỉ quỹ HOSE Trụ sở chính
7 14/10/2022 SHP VN000000SHP9 SHP: Chi cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 14/10/2022 NST VN000000NST9 NST: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 14/10/2022 NAB VN000000NAB5 NAB: Thực hiện quyền đề cử/ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ VIII (2021-2026). Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 14/10/2022 TNG119007 VNTNG1190077 TNG119007: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu kỳ thứ 12 (từ và bao gồm ngày 25/07/2022 đến và không bao gồm ngày 25/10/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề