STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/11/2022 TD2131019 VNTD21310196 TD2131019: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 14/11/2022 NVL VN000000NVL0 NVL: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 14/11/2022 CC4 VN000000CC40 CC4: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 14/11/2022 DSC VN000000DSC6 DSC: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 14/11/2022 AGM VN000000AGM6 AGM: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 14/11/2022 NPM11911 VN0NPM119110 NPM11911: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 27/05/2022 đến và không bao gồm ngày 27/11/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 14/11/2022 DND VN000000DND5 DND: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 14/11/2022 VRE12007 VN0VRE120074 VRE12007: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 26/08/2022 đến và không bao gồm ngày 26/11/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
9 14/11/2022 CCV VN000000CCV2 CCV: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 14/11/2022 CTG121030 VNCTG1210308 CTG121030: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 18/11/2021 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 18/11/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề