STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/11/2023 TD2131019 VNTD21310196 TD2131019: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 14/11/2023 DPQ12201 VN0DPQ122013 DPQ12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 26/08/2023 đến và không bao gồm ngày 26/11/2023) của trái phiếu DPQ12201. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 14/11/2023 BVDB19082 VNBVDB190825 BVDB19082: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 14/11/2023 SSI VN000000SSI1 SSI: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 14/11/2023 SC5 VN000000SC59 SC5: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 14/11/2023 TCS12106 VN0TCS121069 TCS12106: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 25/05/2023 đến và không bao gồm ngày 25/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 14/11/2023 BVDB19022 VNBVDB190221 BVDB19022: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 14/11/2023 BVDB19042 VNBVDB190429 BVDB19042: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 14/11/2023 BVDB19062 VNBVDB190627 BVDB19062: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 14/11/2023 SNT12101 VN0SNT121017 SNT12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 19/05/2023 đến và không bao gồm ngày 19/11/2023 ) và toàn bộ gốc trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề