STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 14/12/2023 TCS12105 VN0TCS121051 TCS12105: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 29/06/2023 đến và không bao gồm ngày 29/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 14/12/2023 KHG12102 VN0KHG121026 KHG12102: Thanh toán lãi Trái phiếu kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 23/10/2023 đến và không bao gồm ngày 22/12/2023) của Trái phiếu KHG12102. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 14/12/2023 BVDB21094 VNBVDB210946 BVDB21094: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 14/12/2023 MIM VN000000MIM7 MIM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 14/12/2023 CPS12101 VN0CPS121014 CPS12101: Thanh toán kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 29/09/2023 đến và không bao gồm ngày 29/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 14/12/2023 VBB12106 VN0VBB121065 VBB12106: Thanh toán lãi Trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 28/12/2022 đến và không bao gồm ngày 28/12/2023) của Trái phiếu VBB12106. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 14/12/2023 SVA12102 VN0SVA121026 SVA12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 5 (từ ngày 24/06/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 24/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 14/12/2023 BVBS22276 VNBVBS222761 BVBS22276: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 14/12/2023 GEX12101 VN0GEX121016 GEX12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 14/12/2023 CII120018 VNCII1200183 CII120018: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 28/09/2023 đến và không bao gồm ngày 28/12/2023) của trái phiếu CII120018 Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề