STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/02/2024 BPB12101 VN0BPB121014 BPB12101: Thanh toán lãi trái phiếu Doanh nghiệp Kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 24/11/2023 đến và không bao gồm ngày 24/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 15/02/2024 QNS VN000000QNS5 QNS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 15/02/2024 SDK VN000000SDK9 SDK: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 15/02/2024 CMSN2312 VN0CMSN23125 CMSN2312: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 15/02/2024 CFPT2312 VN0CFPT23122 CFPT2312: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 15/02/2024 VUN12201 VN0VUN122017 VUN12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp từ và bao gồm ngày 26/01/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/02/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 15/02/2024 PMT VN000000PMT7 PMT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 15/02/2024 TD1934188 VNTD19341880 TD1934188: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 15/02/2024 BVH VN000000BVH3 BVH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 15/02/2024 LDP VN000000LDP3 LDP: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 28 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề