STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/03/2023 SCY VN000000SCY2 SCY: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 15/03/2023 VDP VN000000VDP2 VDP: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng đợt 2 cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 15/03/2023 BVBS17086 VNBVBS170861 BVBS17086: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 15/03/2023 BVBS17055 VNBVBS170556 BVBS17055: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 15/03/2023 QNU VN000000QNU1 QNU: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 15/03/2023 TQN VN000000TQN3 TQN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 15/03/2023 CI5 VN000000CI51 CI5: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 15/03/2023 TKU VN000000TKU1 TKU: Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 15/03/2023 TC6 VN000000TC66 TC6: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 15/03/2023 KLM VN000000KLM5 KLM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 77 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề