STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/03/2024 BSL VN000000BSL1 BSL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 15/03/2024 VPH VN000000VPH3 VPH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 15/03/2024 UDJ VN000000UDJ7 UDJ: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 15/03/2024 DVC VN000000DVC0 DVC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 15/03/2024 BCF VN000000BCF7 BCF: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 15/03/2024 VSA VN000000VSA2 VSA: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 15/03/2024 LGC VN000000LGC4 LGC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 15/03/2024 VNH VN000000VNH8 VNH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 15/03/2024 VNB VN000000VNB1 VNB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 15/03/2024 CLH VN000000CLH2 CLH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 100 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề