STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/05/2023 ABI VN000000ABI5 ABI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 15/05/2023 SED VN000000SED2 SED: Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 15/05/2023 LCD VN000000LCD1 LCD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 15/05/2023 S12 VN000000S123 S12: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 15/05/2023 PHN VN000000PHN0 PHN: Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 15/05/2023 DKC VN000000DKC3 DKC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 15/05/2023 VIP VN000000VIP1 VIP: Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 15/05/2023 PXL VN000000PXL1 PXL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 15/05/2023 SRA VN000000SRA0 SRA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 15/05/2023 PTD VN000000PTD6 PTD: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề