STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/06/2022 VXT VN000000VXT2 VXT: Trả cổ tức bằng tiền lần 02 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 15/06/2022 HAT VN000000HAT9 HAT: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 15/06/2022 BSD VN000000BSD8 BSD: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 15/06/2022 JVC VN000000JVC7 JVC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 15/06/2022 MVB VN000000MVB3 MVB: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 15/06/2022 NDC VN000000NDC7 NDC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 15/06/2022 NBC VN000000NBC1 NBC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 15/06/2022 CDH VN000000CDH9 CDH: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 15/06/2022 CDG VN000000CDG1 CDG: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 15/06/2022 BCF VN000000BCF7 BCF: Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 3 năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề