STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/08/2022 VC9 VN000000VC96 VC9: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 15/08/2022 CSTB2205 VN0CSTB22051 CSTB2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 15/08/2022 DP1 VN000000DP10 DP1: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 15/08/2022 GIL VN000000GIL1 GIL: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 15/08/2022 NVL VN000000NVL0 NVL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 15/08/2022 CKDH2204 VN0CKDH22042 CKDH2204: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 15/08/2022 CHPG2206 VN0CHPG22069 CHPG2206: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 15/08/2022 ACE VN000000ACE2 ACE: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 15/08/2022 NDX VN000000NDX3 NDX: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 15/08/2022 VLA VN000000VLA7 VLA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 41 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề