STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/09/2023 BIC VN000000BIC1 BIC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 15/09/2023 CBS VN000000CBS0 CBS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 15/09/2023 CCL VN000000CCL3 CCL: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 15/09/2023 GHC VN000000GHC2 GHC: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (tỷ lệ: 15%) Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 15/09/2023 WSB VN000000WSB8 WSB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 15/09/2023 SAB VN000000SAB4 SAB: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 15/09/2023 VSA VN000000VSA2 VSA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 15/09/2023 NT2 VN000000NT22 NT2: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 15/09/2023 HSA VN000000HSA1 HSA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 15/09/2023 BTP VN000000BTP0 BTP: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề