STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/11/2023 SBM VN000000SBM9 SBM: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 15/11/2023 PSD VN000000PSD8 PSD: Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 15/11/2023 TL4 VN000000TL40 TL4: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 15/11/2023 VOC VN000000VOC7 VOC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 15/11/2023 GME12101 VN0GME121019 GME12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 19/05/2023 đến và không bao gồm ngày 19/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 15/11/2023 SCL VN000000SCL9 SCL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 1 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 15/11/2023 PVC VN000000PVC4 PVC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 15/11/2023 LTR12101 VN0LTR121010 LTR12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 15/11/2023 VBA12104 VN0VBA121041 VBA12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 30/11/2022 đến và không bao gồm ngày 30/11/2023) của trái phiếu VBA12104 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 15/11/2023 VIF12205 VN0VIF122054 VIF12205: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 30/08/2023 đến và không bao gồm ngày 30/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 26 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề