STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/12/2021 OGC VN000000OGC8 OGC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 15/12/2021 BVH VN000000BVH3 BVH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 15/12/2021 HEJ VN000000HEJ2 HEJ: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 15/12/2021 ILA VN000000ILA4 ILA: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 15/12/2021 MED VN000000MED5 MED: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 15/12/2021 VSI VN000000VSI5 VSI: Trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 15/12/2021 SBM VN000000SBM9 SBM: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019-2020 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 15/12/2021 VE2 VN000000VE29 VE2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 15/12/2021 CTG VN000000CTG7 CTG: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 15/12/2021 NLS VN000000NLS6 NLS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề