STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/12/2023 VSI VN000000VSI5 VSI: Trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 15/12/2023 MBB12115 VN0MBB121157 MBB12115: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 15/12/2023 HDB12303 VN0HDB123034 HDB12303: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 26/06/2023 đến và không bao gồm ngày 26/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 15/12/2023 VUG VN000000VUG5 VUG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 15/12/2023 HPP VN000000HPP5 HPP: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 15/12/2023 SSB12115 VN0SSB121152 SSB12115: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 15/12/2023 DXG VN000000DXG7 DXG: Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 15/12/2023 SCL VN000000SCL9 SCL: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 15/12/2023 LTH12101 VN0LTH121012 LTH12101: Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 21/06/2023 đến và không bao gồm ngày 21/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 15/12/2023 VUN12201 VN0VUN122017 VUN12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp từ và bao gồm ngày 26/11/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/12/2023 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề