STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/02/2024 EVF VN000000EVF1 EVF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 16/02/2024 PLP VN000000PLP7 PLP: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 16/02/2024 BSC VN000000BSC0 BSC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 16/02/2024 BAF122029 VNBAF1220293 BAF122029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 23/08/2023 đến và không bao gồm ngày 23/02/2024) Trái phiếu HNX Chi nhánh
5 16/02/2024 TAL12302 VN0TAL123023 TAL12302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 2 (kể từ và bao gồm ngày 24/11/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 24/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 16/02/2024 DPJ12201 VN0DPJ122012 DPJ12201: Thanh toán lãi kỳ 19 kể từ và bao gồm ngày 29/01/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/02/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 16/02/2024 KDM VN000000KDM2 KDM: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 16/02/2024 DRT12103 VN0DRT121036 DRT12103: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 4 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 16/02/2024 BSI32301 VN0BSI323016 BSI32301: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 16/02/2024 HAX VN000000HAX1 HAX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề