STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/05/2022 BVBS15148 VNBVBS151481 BVBS15148: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 16/05/2022 BDT VN000000BDT6 BDT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 16/05/2022 SED VN000000SED2 SED: Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 16/05/2022 PMS VN000000PMS9 PMS: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 16/05/2022 VEC VN000000VEC8 VEC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 16/05/2022 HES VN000000HES3 HES: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 16/05/2022 CE1 VN000000CE14 CE1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 16/05/2022 KDM VN000000KDM2 KDM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 16/05/2022 QNC VN000000QNC9 QNC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 16/05/2022 TAP VN000000TAP2 TAP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 36 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề