STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/05/2023 BVBS15148 VNBVBS151481 BVBS15148: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 16/05/2023 VNA VN000000VNA3 VNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 16/05/2023 GVR VN000000GVR1 GVR: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 16/05/2023 PGS VN000000PGS1 PGS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 16/05/2023 BMG VN000000BMG4 BMG: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 16/05/2023 DSV VN000000DSV6 DSV: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 16/05/2023 HEJ VN000000HEJ2 HEJ: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 16/05/2023 BNA VN000000BNA5 BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 16/05/2023 PVC VN000000PVC4 PVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 16/05/2023 BUD VN000000BUD4 BUD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề