STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/06/2022 VIM VN000000VIM8 VIM: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 16/06/2022 RCL VN000000RCL1 RCL: Tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2022 và trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 16/06/2022 CMG VN000000CMG2 CMG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 16/06/2022 BVBS16395 VNBVBS163957 BVBS16395: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 16/06/2022 ICL VN000000ICL0 ICL: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
6 16/06/2022 CPC VN000000CPC4 CPC: Chi cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 16/06/2022 MAC VN000000MAC5 MAC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 16/06/2022 SKH VN000000SKH0 SKH: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 16/06/2022 PTX VN000000PTX4 PTX: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 16/06/2022 CEN VN000000CEN5 CEN: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề