STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/07/2024 TD1732405 VNTD17324052 TD1732405: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 16/07/2024 HCM VN000000HCM0 HCM: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 (6,56%/cổ phiếu) và Trả cổ tức năm 2023 (5,22%/cổ phiếu) Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 16/07/2024 ASM VN000000ASM1 ASM: Chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 16/07/2024 TCB12310 VN0TCB123106 TCB12310: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 16/07/2024 IDI VN000000IDI4 IDI: Chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 16/07/2024 HAA12201 VN0HAA122014 HAA12201: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 4 (Từ và bao gồm ngày 20/01/2024 đến và không bao gồm ngày 20/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 16/07/2024 VIF12312 VN0VIF123128 VIF12312: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 30/04/2024 đến và không bao gồm ngày 31/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 16/07/2024 VIF12311 VN0VIF123110 VIF12311: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 30/04/2024 đến và không bao gồm ngày 31/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 16/07/2024 NBT VN000000NBT5 NBT: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 16/07/2024 PNP VN000000PNP3 PNP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề