STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/09/2021 HAF VN000000HAF8 HAF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 16/09/2021 SPV VN000000SPV0 SPV: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 16/09/2021 TVW VN000000TVW4 TVW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 16/09/2021 VAB VN000000VAB8 VAB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 16/09/2021 VHM VN000000VHM0 VHM: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 16/09/2021 SHT119009 VNSHT1190090 SHT119009: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 8 (từ và bao gồm ngày 27/06/2021 đến và không bao gồm ngày 27/09/2021) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 16/09/2021 C69 VN000000C697 C69: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 16/09/2021 MSN12001 VN0MSN120016 MSN12001: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 30/03/2021 đến và không bao gồm ngày 30/09/2021) của trái phiếu MSN12001 Trái phiếu HOSE Chi nhánh
9 16/09/2021 HJS VN000000HJS2 HJS: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề