STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/11/2022 HJS VN000000HJS2 HJS: Trả cổ đợt 3 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 16/11/2022 GLT VN000000GLT8 GLT: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 16/11/2022 STD VN000000STD0 STD: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 16/11/2022 VHD VN000000VHD9 VHD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 16/11/2022 DSN VN000000DSN3 DSN: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 16/11/2022 LBM VN000000LBM4 LBM: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 16/11/2022 CDC VN000000CDC0 CDC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 16/11/2022 CMD VN000000CMD9 CMD: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 16/11/2022 LHC VN000000LHC2 LHC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 16/11/2022 ABI VN000000ABI5 ABI: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề