STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/11/2023 NPM12209 VN0NPM122098 NPM12209: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 25/05/2023 đến và không bao gồm ngày 25/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
2 16/11/2023 GLX12103 VN0GLX121033 GLX12103: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 16/11/2023 MSN12202 VN0MSN122020 MSN12202: Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 24/05/2023 đến và không bao gồm 24/11/2023) của trái phiếu MSN12202 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 16/11/2023 GLX12102 VN0GLX121025 GLX12102: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
5 16/11/2023 ACB12217 VN0ACB122174 ACB12217: Thanh toán tiền lãi, gốc đến hạn của trái phiếu ACB12217 (tiền lãi được tính từ ngày 30/05/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 16/11/2023 CBS VN000000CBS0 CBS: Thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền niên độ tài chính 2022-2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 16/11/2023 PGC VN000000PGC5 PGC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 16/11/2023 BID12215 VN0BID122159 BID12215: Thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước ngày đáo hạn Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 16/11/2023 VBB12103 VN0VBB121032 VBB12103: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 16/11/2023 BVB12202 VN0BVB122022 BVB12202: Thanh toán tiền lãi trái phiếu BVB12202 năm 2023 (từ ngày 30/08/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/11/2023); và thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu BVB12202 trước thời gian đáo hạn Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề