STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 16/12/2022 HTI VN000000HTI2 HTI: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 16/12/2022 HCMB20133 VNHCMB201339 HCMB20133: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Chi nhánh
3 16/12/2022 HCMB20134 VNHCMB201347 HCMB20134: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Chi nhánh
4 16/12/2022 VSI VN000000VSI5 VSI: Trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 16/12/2022 CHS VN000000CHS7 CHS: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 16/12/2022 TET VN000000TET6 TET: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 16/12/2022 CBS VN000000CBS0 CBS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 16/12/2022 KBC121020 VNKBC1210209 KBC121020: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3: Từ và bao gồm ngày 24/06/2022 đến và không bao gồm ngày 24/12/2022, số ngày tính lãi 183 ngày Trái phiếu HNX Trụ sở chính
9 16/12/2022 CLH VN000000CLH2 CLH: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 16/12/2022 A32 VN000000A329 A32: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề