STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/01/2022 TD1636466 VNTD16364661 TD1636466: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 17/01/2022 KBC12006 VN0KBC120069 KBC12006: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu kỳ 3: Từ ngày 28/07/2021 (bao gồm ngày 28/07/2021) đến ngày 28/01/2022 (không bao gồm ngày 28/01/2022), số ngày tính lãi 184 ngày Trái phiếu HNX Trụ sở chính
3 17/01/2022 BMP VN000000BMP5 BMP: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 17/01/2022 PNT VN000000PNT5 PNT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 17/01/2022 TNG119007 VNTNG1190077 TNG119007: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 9 (từ và bao gồm ngày 25/10/2021 đến và không bao gồm ngày 25/01/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
6 17/01/2022 EIC VN000000EIC5 EIC: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 17/01/2022 GAB VN000000GAB9 GAB: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 17/01/2022 C47 VN000000C473 C47: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 17/01/2022 ASM VN000000ASM1 ASM: Chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 17/01/2022 TVP VN000000TVP8 TVP: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề