STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/02/2023 VLA VN000000VLA7 VLA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 17/02/2023 AAM VN000000AAM9 AAM: Tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 17/02/2023 SBL VN000000SBL1 SBL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 17/02/2023 SHP VN000000SHP9 SHP: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 17/02/2023 LPB122011 VNLPB1220117 LPB122011: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 1 kể từ (và bao gồm) ngày 28/02/2022 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 28/02/2023 của trái phiếu LPB122011. Trái phiếu HNX Trụ sở chính
6 17/02/2023 LPB122010 VNLPB1220109 LPB122010: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 1 kể từ (và bao gồm) ngày 28/02/2022 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 28/02/2023 của trái phiếu LPB122010. Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 17/02/2023 DPM VN000000DPM1 DPM: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 17/02/2023 VPI VN000000VPI1 VPI: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 17/02/2023 BAF122029 VNBAF1220293 BAF122029: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 23/08/2022 đến và không bao gồm ngày 23/02/2023). Trái phiếu HNX Chi nhánh
10 17/02/2023 VPA VN000000VPA8 VPA: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề