STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/04/2023 NGC VN000000NGC0 NGC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 17/04/2023 FIT VN000000FIT6 FIT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 17/04/2023 LUT VN000000LUT9 LUT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 17/04/2023 CMM VN000000CMM0 CMM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 17/04/2023 CMX VN000000CMX7 CMX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 17/04/2023 BLN VN000000BLN2 BLN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 17/04/2023 MSN120009 VNMSN1200090 MSN120009: Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 04/11/2022 đến và không bao gồm ngày 04/05/2023) của trái phiếu MSN120009 Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 17/04/2023 MSN120008 VNMSN1200082 MSN120008: Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 04/11/2022 đến và không bao gồm ngày 04/05/2023) của trái phiếu MSN120008 Trái phiếu HNX Chi nhánh
9 17/04/2023 MSN120007 VNMSN1200074 MSN120007: Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 04/11/2022 đến và không bao gồm ngày 04/05/2023) của trái phiếu MSN120007 Trái phiếu HNX Chi nhánh
10 17/04/2023 MSN120010 VNMSN1200108 MSN120010: Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 04/11/2022 đến và không bao gồm ngày 04/05/2023) của trái phiếu MSN120010 Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề