STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 17/06/2021 TD1621478 VNTD16214783 TD1621478: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 17/06/2021 GIL VN000000GIL1 GIL: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 17/06/2021 TD1623480 VNTD16234807 TD1623480: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 17/06/2021 LDU VN000000LDU3 LDU: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 17/06/2021 LIX VN000000LIX6 LIX: Trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 17/06/2021 TSG VN000000TSG3 TSG: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 17/06/2021 NLS VN000000NLS6 NLS: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề